Highland Life logo
A great place to live, work and play


Wydarzenia Rodzinne

Family events

Wydarzenia Rodzinne

Births, Deaths, Marriages and Civil Partnerships

Narodziny, Zgony, Małżeństwa i Cywilne Związki Partnerskie

Głównym urzędem rejestracyjnym jest centrum Archiwizacji i Rejestracji regionu Highland (Highland Archive and Registration Centre) przy Bught Road w Inverness.

Pozostałe lokalne Urzędy Stanu Cywilnego to:

| Ardgour | Ardnamurchan | Assynt | Aviemore | Black Isle | Broadford | Clyne (Brora) |
| Dingwall and Carnoch | Dornoch | Durness | Fort Augustus | Fort William and Ballachulish | Gairloch | Glenelg | Golspie | Grantown-on-Spey and Nethybridge | Helmsdale | Inverness | Kingussie | Kinlochbervie | Kirkton and Tongue (Bettyhill) | Lairg | Lochalsh | Lochbroom and Coigach (Ullapool) | Lochcarron and Shieldaig | Nairn | Portree and Raasay | Rosskeen (Invergordon) | Small Isles | Tain | Thurso, Strathy and Mey | Wick |

Birth Registration

Rejestracja Narodzin

How and where do I Register a Birth?

Jak i gdzie należy zarejestrować narodziny dziecka?

Narodziny dziecka w Szkocji należy zgłosić w Urzędzie rejestracji narodzin, zgonów i małżeństw w ciągu dwudziestu jeden dni. Zgłoszenia można dokonać w dowolnym okręgu rejestracyjnym w Szkocji.

Who can Register a Birth in Scotland

Kto może dokonać rejestracji narodzin dziecka w Szkocji

· Ojciec lub matka muszą zarejestrować narodziny swojego dziecka.

· Jeśli ojciec lub matka nie mogą zarejestrować narodzin swojego dziecka powinni oni (lub członek rodziny) skontaktować się z urzędnikiem Urzędu Stanu Cywilnego w celu uzyskania porady.

· Jeśli rodzice dziecka nie są małżeństwem, ojciec może zarejestrować narodziny dziecka i figurować w rejestrze jako jego ojciec tylko wtedy gdy;

o Wspólnie z matką dziecka złoży podpis w rejestrze;

o Obydwoje podpiszą deklarację (dostępne w Urzędzie Stanu Cywilnego), że jest on ojcem dziecka; lub

o Sąd orzeknie, że jest ojcem dziecka i matka zarejestruje narodziny.

 • Informacje o tym, komu przysługują obowiązki i prawa rodzicielskie są dostępne w publikacji Szkockiego Rządu Sprawy Rodzinne: prawo rodzinne i młodzi ludzie w Szkocji (Family Matters: family law and young people in Scotland).

What Documents do I take to the Registrar?

Jakie dokumenty trzeba przedłożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego?

· Zaświadczenie o urodzeniu dziecka wydane przez szpital z datą oraz godziną narodzin dziecka;

· Odpis aktu małżeństwa rodziców dziecka (jeżeli są małżeństwem). Rejestracji narodzin można dokonać nawet jeżeli powyższe dokumenty są niedostępne.

Documents Issued by the Registrar at the time of Birth Registration

Dokumenty wydawane przez Urząd Stanu Cywilnego podczas dokonywania rejestracji Narodzin

· Odpis skrócony aktu urodzenia zawierający następujące informacje: imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce urodzenia (wydawany bezpłatnie),

· Formularz EC58 zawierający Numer Ubezpieczenia Zdrowotnego Dziecka (NHS Number), który należy dostarczyć lekarzowi rodzinnemu.

· Pełny odpis aktu urodzenia dziecka można otrzymać po uiszczeniu opłaty. Zawiera on dane dotyczące pochodzenia.

Re-registration of a Birth

Ponowne Zarejestrowanie Narodzin

Ponownego zarejestrowania narodzin można dokonać później, po to, żeby dodać dane dotyczące pochodzenia lub małżeństwa rodziców, jeśli zostało ono zawarte po narodzinach dziecka.

Przerejestrowania można dokonać w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego w Szkocji; w niektórych wypadkach potrzebna jest pisemna zgoda Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Wszystkie pytania powinny być kierowane do lokalnego Urzędu Stanu Cywilnego, w celu uzyskania poprawnych informacji, w oparciu o zaistniałe okoliczności.

Marriage and Civil Partnership in the Highlands

Małżeństwo i Zarejestrowany Związek Partnerski w rejonie Highlands

Religious Marriage Ceremony

Ślub Kościelny

Ślub kościelny (który obejmuje różne systemy wierzeń) może zostać zawarty w dowolnym miejscu. Ślubu kościelnego może udzielić jedynie osoba duchowna, ksiądz, kapłan, pastor lub inna osoba upoważniona do rejestrowania związków małżeńskich zgodnie z Ustawą z 1977 o Małżeństwach w Szkocji.

Oprócz spotkania z kapłanem, państwo młodzi muszą skontaktować się z Urzędem Stanu Cywilnego.

Civil Marriage and Civil Partnership Ceremony

Ślub Cywilny i Cywilny Związek Partnerski

Ślub cywilny jest to niereligijna ceremonia prowadzona przez urzędnika Urzędu Stanu Cywilnego. Do ceremonii można włączyć muzykę, osobiste przyrzeczenia, czytania itp. Urzędnik chętnie to z Wami przedyskutuje.

Cywilny Związek Partnerski jest to prawna forma zalegalizowania związków osób tej samej płci i otrzymania takich samych praw, jakie przysługują małżonkom heteroseksualnym. Możliwość zawierania takich związków istnieje od 5 grudnia 2024.

Prawa przysługujące tym związkom to:

· Prawo do spadku i dziedziczenia nieruchomości

· Prawo do zasiłków dla pracujących i zasiłków emerytalnych

· Prawo do świadczeń pomocy społecznej (social security) i ulg podatkowych (tax provisions)

· Zwolnienie od składania zeznań w sądzie przeciwko swojemu partnerowi

· Uznanie praw w kwestii imigracji i obywatelstwa

· Ochrona przed przemocą domową

· Uznanie siebie nawzajem za najbliższych członków rodziny

· Obowiązek utrzymania swojego partnera i dzieci

Pary tej samej płci żyjące razem, które nie zarejestrują cywilnego związku partnerskiego mają bardziej ograniczoną ochronę prawną i obowiązki.

Aby uzyskać więcej informacji na temat różnych aspektów cywilnych związków partnerskich odwiedź Civil Partnership in Scotland (Cywilny Związek Partnerski w Szkocji).

Ceremonies may be conducted in:

Ceremonie mogą odbywać się w:

 • Urzędach Stanu Cywilnego zlokalizowanych w różnych miejscach regionu Highlands. Kilka urzędów posiada osobną salę ślubów ( Inverness, Dingwall , Fort William , Wick, Portree)

 • Other Venues (innych miejscach) zatwierdzonych do tego celu na mocy Ustawy z 2024 o Małżeństwach w Szkocji.

Aby uzyskać wstępne informacje skontaktuj się z

Inverness.registrars@highland.gov.uk
Isobel MacKellaig ( Fort William Registration Office)
Meg Gillies ( Portree Registration Office)

Więcej informacji możesz również uzyskać na stronie Highland Council website (Rady Regionu Highland).

Preliminaries to Marriage in Scotland

Przygotowania do zawarcia związku małżeńskiego w Szkocji

Państwo młodzi muszą wypełnić zgłoszenia o zamiarze zawarcia małżeństwa (Formularz M10) i dostarczyć je do Urzędu Stanu Cywilnego. Formularze można pobrać lub otrzymać pocztą z dowolnego Urzędu Stanu Cywilnego w Szkocji. Formularze o zgłoszeniu zamiaru zawarcia małżeństwa można również pobrać i wydrukować razem z załączonymi wskazówkami ze strony General Register Office for Scotland (Urzędu Stanu Cywilnego w Szkocji).

Minimalny okres na złożenie formularzy o zgłoszeniu zamiaru zawarcia małżeństwa wynosi 15 dni przed planowaną datąślubu. Okres maksymalny to trzy miesiące. Zaleca się jednak, aby formularze o zgłoszeniu zamiaru zawarcia małżeństwa składać w Urzędzie Stanu Cywilnego w tym okręgu, w którym będzie się zawierać małżeństwo mniej więcej cztery do sześciu tygodni przed datą ślubu. Do formularzy należy załączyć:

· Stosowne opłaty (zobacz 'Current Documents') (‘Bieżące Dokumenty’)

· Akty urodzenia

· Wyrok rozwodowy, dowód rozwiązania, unieważnienia lub prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie, jeżeli osoba była poprzednio w związku małżeńskim lub w zarejestrowanym cywilnym związku partnerskim i małżeństwo lub cywilny związek partnerski zostały rozwiązane lub unieważnione. Wyrok rozwodowy czy dowód rozwiązania małżeństwa wydany poza Szkocją musi być wyrokiem prawomocnym – wyrok rozwodowy warunkowy nie jest akceptowany.

· Akt zgonu poprzedniego małżonka lub partnera cywilnego, jeżeli osoba ta zmarła.

· Jeżeli mieszkasz w innym państwie, poza granicami Zjednoczonego Królestwa zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydane przez uprawniony organ władzy, z którego wynika, że możesz wstąpić w związek małżeński

· Poświadczone tłumaczenie, jeżeli któryś z tych dokumentów jest sporządzony w języku innym niż angielski

· Informacje dodatkowe zawierające dane świadków

Nie opóźniaj dostarczenia zgłoszenia tylko dlatego, że oczekujesz na otrzymanie któregoś z wyżej wymienionych dokumentów. Dokumenty można dostarczyć później, najważniejsze jest, aby były doniesione do Urzędu Stanu Cywilnego przed zawarciem związku małżeństwa.

Wszystkie zaświadczenia muszą być poświadczone (ksera nie będą akceptowane) i wszystkie dokumenty, za wyjątkiem zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, zostaną zwrócone. W większości wypadków formularze, dokumenty i opłaty są dostarczane osobiście do Urzędu Stanu Cywilnego. Istnieje jednak możliwość wysłania dokumentów pocztą.

Więcej informacji można znaleźć w ulotce Małżeństwo w Szkocji (RM1) wydawanej z formularzami o zgłoszeniu zamiaru zawarcia małżeństwa (dostępnej w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego w Szkocji) lub na stronie General Register Office (Scotland) (Urzędu Stanu Cywilnego w Szkocji). Jeżeli potrzebujesz dodatkowych informacji lub wyjaśnień, aby dokonać ustaleń niezwłocznie skontaktuj się z odpowiednim urzędnikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

Registering a Death

Rejestracja Zgonu

Zgon może zgłosić:

· Dowolny krewny zmarłego; lub

· Dowolna osoba obecna przy śmierci, lub

· Wykonawca testamentu zmarłego bądź inny przedstawiciel prawa, lub

· Mieszkaniec nieruchomości, w której doszło do śmierci, lub jeśli taka osoba jest niedostępna,

· Ktokolwiek posiadający informacje podlegające rejestracji.

What to do when someone dies (checklists)

Co należy zrobić w przypadku czyjejś śmierci (lista rzeczy do zrobienia)

Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, przydatne będą następujące informacje dotyczące zmarłej osoby.

 • Numer Ubezpieczenia Społecznego (National Insurance number)

 • Numer Ubezpieczenia Zdrowotnego (NHS Number)

 • Data i miejsce urodzenia

 • Data zawarcia związku małżeńskiego lub cywilnego związku partnerskiego (jeśli stosowne)

 • Referencyjny numer podatkowy (tax reference number)

Documents and information needed when someone dies (Dokumenty i informacje potrzebne w przypadku czyjejś śmierci)

Find out about wills and probate (Dowiedz się więcej o testamentach i świadectwach autentyczności testamentu)

What to do in the first five days

Co należy zrobić w ciągu pierwszych 5 dni

Oto kilka kroków, które należy podjąć zaraz po czyjejś śmierci. W wielu wypadkach szpital lub lekarz rodzinny zaangażowani w sprawę pomogą ci na tym początkowym etapie:

· zawiadomić lekarza rodzinnego

· zarejestrować zgon w Urzędzie Stanu Cywilnego

· znaleźć testament – jeśli nie możesz go znaleźć, prawnik zmarłej osoby może posiadać kopię

· rozpocząć przygotowania do pogrzebu – należy sprawdzić czy testament nie zawiera żadnych specjalnych życzeń

· wypełnić, jeśli to konieczne, formularz BD8 otrzymany podczas rejestracji zgonu i wysłać go do lokalnego urzędu pracy (Jobcentre Plus) lub opieki społecznej (Social Security)

· jeśli zmarła osoba otrzymywała świadczenia lub zasiłek dla osób o niskich dochodach (tax credits) to należy powiadomić urzędy, które dokonywały płatności – jeśli nie możesz znaleźć stosownej korespondencji skorzystaj z linków poniżej do urzędu ds. zasiłku dla osób o niskich dochodach (tax credit) i urzędu pracy (Jobcentre plus) oferujących pomoc

Registering a death (Rejestracja zgonu)

Arranging a funeral (Przygotowania do pogrzebu)

If there is a will

Jeśli testament został spisany

Skontaktuj się z wykonawcą testamentu, jeśli Ty nim nie jesteś (taka osoba przeważnie jest nominowana w testamencie do uporządkowania spraw zmarłego), aby umożliwić rozpoczęcie procesu otrzymania świadectwa autentyczności testamentu.

If there is no will

Jeśli testament nie został spisany

Zdecyduj kto zajmie się uporządkowaniem spraw zmarłego i skontaktuj się z Sądem ds. Spadkowych (Probate Registry), aby złożyć wniosek o dokument zezwalający na zarządzanie majątkiem (letter of administration).

What to do if there is no will (Co należy zrobić jeśli testament nie został spisany)

What is probate? (Co to jest świadectwo autentyczności testamentu?)

Applying for probate (Złożenie wniosku o świadectwo autentyczności testamentu)

Who else to contact

Z kim jeszcze należy się skontaktować

Obok powiadomienia najbliższych zmarłego o jego śmierci, w wielu wypadkach będziesz musiał/a także zamknąć konta bankowe, anulować lub zmienić szczegóły ubezpieczeń, prenumerat, umów, płatności lub zleceń stałych opłat.

Oto lista, która pomoże Ci na bieżąco monitorować Twoje działania; rzeczy, które Cię nie dotyczą po prostu skreśl:

· rodzina i znajomi

· pracodawca

· szkoła

· prawnik/księgowy

Government organisations

Organizacje rządowe

· urząd podatkowy

· urząd zajmujący się pobieraniem składek ubezpieczeniowych (National Insurance Contributions Office), jeśli zmarły był samozatrudniony (aby anulować płatności)

· Urząd Świadczeń na Rzecz Dzieci (Child Benefit Office) (najpóźniej w ciągu ośmiu tygodni)

· urząd ds. zasiłków dla osób o niskich dochodach (Tax Credit office)

· władze lokalne, jeśli zmarły płacił podatek komunalny (Council Tax), miał pozwolenie na parkowanie, był posiadaczem Blue Badge - znaczka uprawniającego do parkowania w miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych lub otrzymywał pomoc socjalną, uczęszczał do dziennego Domu Opieki Społecznejitp.

· Brytyjski Urząd Paszportowy (UK Identity and Passport Service) , aby zwrócić lub anulować paszport

· DVLA (Driver and Vehicle Licensing Agency) – Agencja ds. rejestracji kierowców i pojazdów, aby zwrócić prawo jazdy, anulować podatek samochodowy lub zwrócić dowód rejestracyjny/zmienić właściciela

What to do about tax and benefits after a death (Co należy zrobić w kwestii spraw podatkowych i zasiłków po czyjejś śmierci)

Returning a deceased person's passport (Zwrot paszportu zmarłej osoby)

Financial organisations

Organizacje Finansowe

· podstawowe firmy ubezpieczeniowe - w tym: oferujące ubezpieczenia mienia, samochodu, turystyczne, medyczne itd.

· inne firmy, z którymi zmarły mógł mieć umowy o wynajem, wypożyczanie czy kredyt

· jeśli zmarły był pierwszym wymienionym na polisie ubezpieczeniowej, sprawdź jak najszybciej, czy jesteś wciąż ubezpieczony

· fundusze emerytalne/firmy ubezpieczeniowe oferujące polisy na życie

· banki/kasy mieszkaniowe

· podmiot odpowiedzialny za hipotekę

· firmy oferujące sprzedaż ratalną i kredyty

· dostawcy kart kredytowych / kart sklepowych

Utilities and household contacts

Kontakty dotyczące miejsca zamieszkania i związanych z nim opłat

· wynajmujący mieszkanie lub władze lokalne, jeśli zmarły wynajmował mieszkanie

· prywatne organizacje/ instytucje zapewniające pomoc domową

· firmy odpowiedzialne za usługi komunalne, jeśli rachunki były na nazwisko zmarłego

· urząd pocztowy Royal Mail, jeśli poczta wymaga przekierowania

· firmy świadczące usługi telewizyjne/internetowe, z którymi zmarły miał umowy

Royal Mail redirection service (Usługa przekierowania poczty)

Other useful contacts

Inne użyteczne kontakty

· Rejestr osób zmarłych (Bereavement Register) i organizacja świadcząca usługi wstrzymania poczty zaadresowanej do zmarłego (Deceased Preference Service), aby usunąć nazwisko zmarłego z list wysyłkowych i baz danych

· kluby, związki zawodowe, stowarzyszenia z okresowym członkostwem, aby anulować członkostwo i uzyskać zwroty składek

· kościół/miejsca kultu

· grupy towarzyskie, do których należał zmarły

· stomatolog

· wierzyciele, osoby, u których zmarły zaciągnął dług

· dłużnicy, osoby, które są zmarłemu winne pieniądze

Register with the Bereavement Register (Rejestracja w Rejestrze osób zmarłych)

Deceased Preference Service (Organizacja świadcząca usługi wstrzymania poczty zaadresowanej do zmarłego)

Benefits and financial help

Zasiłki i pomoc finansowa

Jeśli mieszkałeś z lub byłeś na utrzymaniu osoby zmarłej to możesz ubiegać się o niektóre zasiłki i jednorazowy dodatek finansowy. Obowiązują ograniczenia czasowe, więc jak najszybciej skontaktuj się z najbliższym urzędem pracy (Jobcentre Plus), aby uzyskać więcej informacji.

· skontaktuj się z urzędem pracy (Jobcentre Plus)

· złóż wniosek o zasiłek żałobny (Bereavement Allowance)

· złóż wniosek o zasiłek dla owdowiałych rodziców (Widowed Parent’s Allowance)

· złóż wniosek o świadczenie z tytułu śmierci współmałżonka/partnera (Bereavement Payment)

· złóż wniosek o świadczenie pogrzebowe dla osób o niskich dochodach (Funeral Payment)

· sprawdź świadczenia i zasiłki dla osób o niskich dochodach obecnie Ci przysługujące

Find your local Jobcentre Plus office (Znajdź lokalny urząd pracy)

Bereavement Allowance (Zasiłek żałobny)

Widowed Parent's Allowance (Zasiłek dla owdowiałych rodziców)

Bereavement Payment (Świadczenie z tytułu śmierci współmałżonka/partnera)

Funeral Payments (Świadczenie pogrzebowe dla osób o niskich dochodach)

Making a new will

Sporządzenie nowego testamentu

Koniecznym może okazać się sporządzenie nowego testamentu przez żyjących krewnych i przyjaciół zmarłego. Ważne jest, aby zasięgnąć w tej kwestii porady prawnika.

Making a will (Sporządzenie testamentu)

Bereavement – counselling and support

Żałoba – porada psychologiczna i pomoc

Każdy radzi sobie ze stratą bliskiej osoby na swój własny sposób. Jeśli Tobie, lub komuś, kogo znasz, potrzebna jest porada psychologiczna, zwróć się do swojego lekarza rodzinnego lub skontaktuj się z taką organizacją jak Cruse Bereavement Care (Pomoc osobom w żałobie).

Local Regional Information Cruse Bereavement Care

Lokalna, regionalna informacja o pomocy osobom w żałobie (Cruse Bereavement Care).

Fort William

E-mail contact:

lochaber@crusescotland.org.uk

Inverness

E-mail contact:

inverness@crusescotland.org.uk

Moray

E-mail contact:

moray@crusescotland.org.uk

Print out and keep the checklist handy (PDF) (Wydrukuj tę listę i miej ją pod ręką – format PDF)

Inne użyteczne informacje na temat tego, co należy zrobić w przypadku śmierci bliskiej osoby można znaleźć poniżej

· Paying for a funeral (Opłacenie pogrzebu)

· Registering a death (Rejestracja zgonu)

· Documents and information needed when someone dies (Dokumenty i informacje potrzebne w przypadku śmierci bliskiej osoby)

· Arranging a funeral (Organizacja pogrzebu)

· Advice, support and comfort for the bereaved (Porady, pomoc i wsparcie dla osób w żałobie)

· Organ and body donation (Ofiarowanie organów)

· General Register Office guidance (Porady ze strony Urzędu Stanu Cywilnego)

· Highland Council – When and where should a death be registered (Rada regionu Highland– kiedy i gdzie należy zarejestrować zgon)

Useful URLs

Adresy przydatnych stron internetowych

 • Highland Council website (Strona Rady Regionu Highland): http://www.highland.gov.uk/livinghere/birthsdeathsandmarriages/

 • General Register Office for Scotland (Urząd Stanu Cywilnego w Szkocji): http://www.gro-scotland.gov.uk/

 • Civil Partnership in Scotland (Cywilny Związek Partnerski w Szkocji): http://www.civilpartners.org/Equality/Web.nsf/home?openform

 • Direct.gov.uk: https://www.gov.uk/browse/births-deaths-marriages

 • Citizen’s Advice Bureau(Biuro Porad Obywatelskich):

 • http://www.yell.com/s/citizens+advice+bureaux-highland+council.html

 • Register with the Bereavement Register (Rejestracja w Rejestrze osób zmarłych): http://www.the-bereavement-register.org.uk/

 • Deceased Preference Service (Organizacja świadcząca usługi wstrzymania poczty zaadresowanej do zmarłego): http://www.deceasedpreferenceservice.co.uk/

 • Royal Mail redirection service (Usługa przekierowania poczty) https://www.royalmail.com/delivery/inbound-mail/redirections

© 2024 Highland Wellbeing Alliance.
Project part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) within the INTERREG IIIB Northern Periphery Programme.