Highland Life logo
A great place to live, work and play


Pomoc i Porady

Help & Advice

Pomoc i Porady

Advice and Information Centres

Centra Informacyjno-Doradcze

Niezależne poradnie mogą udzielić bezpłatnych, poufnych i bezstronnych porad dotyczących zatrudnienia, spraw mieszkaniowych, zasiłków, prawa, imigracji, długów i spraw konsumenckich. Poradnie nie mogą polecić konkretnego radcy prawnego, ale można otrzymać od nich listę biur prawnych, z której można wybrać radcę. Wiele poradni, oprócz prowadzenia biur lokalnych, oferuje usługi świadczenia pomocy w innych miastach i wsiach w określone dni w tygodniu. Aby uzyskać więcej informacji na temat godzin otwarcia i danych kontaktowych kliknij na poniższe linki.

Aby znaleźć najbliższe Biuro Porad Obywatelskich (CAB) www.cas.org.uk/bureaux Dalsze źródła informacji to internetowy poradnik Advice Guide wydany przez Biuro Porad Obywatelskch (Citizens Advice Bureau), oraz Citizens Advice Scotland (Porady Obywatelskie w Szkocji).

Equal Opportunities and Human Rights

Równouprawnienie i Prawa Człowieka

Equal Opportunities

Równouprawnienie

Ustawa o Równości z 2024 zapewnia ludziom w Wielkiej Brytanii ochronę przed dyskryminacją, nękaniem i prześladowaniem ze względu na: Wiek; Niepełnosprawność; Zmianę płci; Małżeństwo i zarejestrowany związek partnerski; Ciążę i macierzyństwo; Rasę; Religię i przekonania; Płeć; i Orientację seksualną. Ustawa obejmuje swoim zakresem ochronę przed dyskryminacją w miejscu pracy, nauki, klubach i stowarzyszeniach i w zakresie świadczeniu usług. Ustawa wymaga także od władz publicznych wzięcia pod uwagę kwestii równouprawnienia we wszystkich podjętych działaniach.

Human Rights

Prawa człowieka

Ustawa o prawach człowieka daje ludziom w Szkocji możliwość, aby rozprawa sądowa o pogwałcenie praw człowieka odbyła się przed sądem szkockim. Na ustawę składają się prawa zawarte w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Ustawa stwierdza, że bezprawne jest, by władze publiczne (takie jak władze lokalne lub sąd) działały w sposób niezgodny z prawem Konwencji.

Dalsze informacje dostępne są tutaj:

The Equality and Human Rights Commission ( Komisja ds. Równości i Praw Człowieka)
http://www.equalityhumanrights.com/

Scottish Human Rights Commission ( Szkocka Komisja ds. Praw Człowieka)
http://scottishhumanrights.com/

The Equality Advisory Support Service (Biuro Porad i Wsparcia Rowności)
http://www.equalityadvisoryservice.com/

Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Service) (Biuro porad, mediacji i arbitrażu)
http://www.acas.org.uk/index.aspx?articleid=1461

Advice Agencies (Poradnie)
http://www.cas.org.uk/bureaux

Forum ds. Równości regionu Highlands i Islands (HIEF) Szkockiej Rady Wolontariatu ( Scottish Council for Voluntary Organisations – SCVO)

Forum zapewnia wsparcie, nawiązanie kontaktów, informacje i porady organizacjom i grupom społecznościowym w kwestiach dotyczących równości i praw człowieka.

http://www.scvo.org.uk/about/scvo-equalities-human-rights/highlands-and-islands-equality-forum-hief/

Highland Council Service Points

Biura Obsługi Klienta Rady Regionu Highland

Highland Council (Rada Regionu Highland) jest władzą lokalną zapewniającą szereg niezbędnych usług mieszkańcom regionu Highland, włączając w to sprawy mieszkaniowe, edukację, utrzymanie dróg, wywóz śmieci, rekreację, biblioteki, doradztwo finansowe, wsparcie dla osób niepełnosprawnych i wiele innych. Rada Regionu pobiera lokalny podatek komunalny Council Tax na pokrycie wydatków związanych z tymi usługami oraz posiada sieć poradni i biur informacyjnych tzw. Punktów Obsługi Klienta (Service Points) , które zapewniają dostęp do wszystkich oferowanych usług w miejscu zamieszkania.

Emergency Services

Służby Ratownicze

Aby wezwać policję, straż pożarną, pogotowie ratunkowe, kiedy konieczna jest pomoc w nagłych wypadkach zagrażających życiu, lub straż przybrzeżną do wypadków na morzu, należy zadzwonić na numer 999. Wszystkie te służby zapewniają bezpłatną pomoc każdemu w razie nagłego wypadku.

Highlands and Islands Fire and Rescue Service

Straż Pożarna Regionu Highlands & Islands

Free Home Fire Safety Check (Bezpłatna Kontrola Przeciwpożarowa w Domach)

Szkocki rząd wspólnie ze szkocką strażą pożarną opracowali ogólnokrajową kampanię, promującą zapobieganie pożarom pod nazwą "Don't Give Fire a Home"(„Nie zapraszaj ognia do domu”).

Zapobieganie jest postrzegane jako klucz do zmniejszenia liczby wypadków śmiertelnych i obrażeń spowodowanych przez pożary. Obywatele muszą współpracować ze strażą pożarną dla bezpieczeństwa własnego i innych. Odwiedź stronę website of the Highlands and Islands Fire and Rescue (Straż pożarna regionu Highlands and Islands) i kliknij na link Porady i Informacje o Bezpieczeństwie społeczności lokalnych (Community Safety Advice and Information) gdzie znajduje się 10 kluczowych zasad bezpieczeństwa, o których powinieneś wiedzieć, żeby chronić swoją rodzinę przed pożarem.

Free Home Fire Safety Check

Bezpłatna Kontrola Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego w Domach

W ramach naszego zobowiązania aby zapewnić Wam bezpieczeństwo w domu, oferujemy BEZPŁATNĄ kontrolę bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach. Usługa ta jest wykonywana przez miejscowych strażaków z Twojego regionu.

· Na wizyty trzeba się umówić

· Wszystkie wizyty będą wcześniej z Tobą uzgodnione

· Strażacy dokonujący kontroli zawsze są umundurowani, znają uzgodnione hasło i legitymują się

· NIE wpuszczaj do domu nikogo bez uprzedniego sprawdzenia tożsamości

Całkowity czas na dokonanie kontroli bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domu będzie się różnił w zależności od sytuacji, ale zazwyczaj trwa ona około 30 – 45 minut.

Podczas kontroli w domu zostaną sprawdzone wszystkie miejsca, w których potencjalnie może wystąpić pożar. Udzielimy porad dotyczących instalacji i konserwacji czujników dymu, jak również informacji na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego, w tym ryzyka wystąpienia pożaru w kuchni, bezpiecznego pozbywania się materiałów łatwopalnych, świec, grzejników, kocy elektrycznych i niebezpieczeństwa związanego z substancjami szkodliwymi dla zdrowia.

Ponadto, pomożemy w zaprojektowaniu planu ewakuacyjnego na wypadek pożaru w domu.

Aby umówić się na BEZPŁATNĄ kontrolę bezpieczeństwa przeciwpożarowego w twoim domu skontaktuj się z nami pod numerem 01463 227000.

Sekcja Law and Personal Safety (Prawo i Bezpieczeństwo Osobiste) na tej stronie.

Immigration advice and information

Porady i informacje w sprawach imigracyjnych

Registered immigration advisers (Zarejestrowani doradcy imigracyjni)

Immigration advice from Solicitors (Radcy prawni udzielający porad w sprawach imigracyjnych)

Relocation Advisory Service (Serwis doradczy ds. przesiedleń)

Registered immigration advisers

Zarejestrowani doradcy imigracyjni

Wszyscy doradcy imigracyjni muszą być zarejestrowani w Office of Immigration Services Commissioner (OISC) ( Biuropełnomocnika ds. służb imigracyjnych) lub być doradcą w organizacji, takiej jak Citizens Advice Bureau (Biuro Porad Obywatelskich), która jest zwolniona z obowiązku rejestracji.

Przestępstwem jest udzielanie porad w sprawach imigracyjnych, jeśli nie jest się zarejestrowanym lub zwolnionym z obowiązku rejestracyjnego. Każda zarejestrowana lub zwolniona z obowiązku rejestracji agencja powinna legitymować się świadectwem wydanym przez Biuropełnomocnika ds. służb imigracyjnych OISC, aby pokazać, że spełnia standardy biura OISC.

Na stronie OISC website można znaleźć listę wszystkich zarejestrowanych i zwolnionych z obowiązku rejestracji doradców i biur doradczych, a także informacje o tym jak złożyć skargę na doradcę imigracyjnego. Strona ta zawiera informacje przetłumaczone na wiele języków.

Immigration advice from Solicitors

Radcy prawni udzielający porad w sprawach imigracyjnych

Oprócz zarejestrowanych w biurze OISC doradców imigracyjnych, porad w sprawach imigracyjnych mogą udzielać radcy prawni zarejestrowani w Stowarzyszeniu Prawnym Szkocji (Law Society of Scotland). Ich strona posiada wyszukiwarkę umożliwiającą znalezienie radcy prawnego ds. imigracji najbliżej naszego miejsca zamieszkania.

Relocation Advisory Service

Serwis doradczy ds. przesiedleń

Głównym celem Serwisu doradczego ds. przesiedleń (Relocation Advisory Service) jest udzielanie informacji w sprawach praktycznych, takich jak imigracja ludzi, którzy chcą przyjechać do Szkocji i tu zamieszkać, lub tych, którzy już tu są i chcą się osiedlić na stałe.

Your right to vote

Twoje prawo wyborcze

Jeśli jesteś obywatelem któregokolwiek z państw członkowskich Unii Europejskiej (Austrii, Belgii, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Węgier, Włoch, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Holandii, Polski, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji) i przebywasz w Zjednoczonym Królestwie przez około 6 miesięcy lub dłużej to możesz zarejestrować się jako wyborca i brać udział w wyborach do władz lokalnych, Parlamentu Szkockiego oraz Parlamentu Europejskiego.

Masz prawo do bycia wpisanym do rejestru wyborców władz lokalnych dla dowolnego okręgu wyborczego, jeśli w ustalonym dniu:

  • jesteś mieszkańcem tego regionu;
  • nie jesteś pozbawionym prawa wyborczego (za wyjątkiem wieku);
  • jesteś pełnoprawnym obywatelem Wspólnoty Narodów, Irlandii lub Unii Europejskiej; oraz
  • osiągnąłeś wiek wyborczy.

Wiek wyborczy w Szkocji zaczyna się od 18 roku życia.

Wyborca nie ma prawa głosować:

  • więcej niż raz w tym samym okręgu wyborczym w jakichkolwiek wyborach do władz lokalnych; lub
  • w więcej niż jednym okręgu wyborczym, w zwykłych wyborach do władz lokalnych regionu, który nie jest pojedynczym okręgiem wyborczym.

Jeśli nie jesteś jeszcze zarejestrowany jako wyborca wydrukuj Application to Register form(Formularz rejestracyjny), wypełnij go i wyślij do urzędnika rejestru wyborczego (Electoral Registration Officer) na którykolwiek z adresów podanych na końcu formularza.

Polish Application form (formularz zgłoszeniowy w języku polskim) jest również dostępny do ściągnięcia ze strony Electoral Commission website. (Komisji Wyborczej)

Urzędnik rejestru wyborczego, po otrzymaniu formularza rejestracyjnego do brania udziału w wyborach (Application to Register form) do władz lokalnych i Parlamentu Szkockiego, wyśle ci dodatkowy formularz, w którym zadecydujesz czy chcesz głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Zjednoczonym Królestwie, czy w kraju urodzenia.

Useful URLs

Adresy przydatnych stron internetowych

Citizens Advice Scotland (Porady Obywatelskie w Szkocji) http://www.cas.org.uk

Citizens Advice Bureau (Biuro Porad Obywatelskich) http://www.cab.org.uk

Highland Advice and Information Network (Sieć informacyjno-doradcza regionu Highland) http://www.hain.org.uk/index0.htm

Advice Guide (Poradnik) http://www.adviceguide.org.uk

"Don't Give Fire a Home" („Nie zapraszaj ognia do domu”) http://www.dontgivefireahome.com

Highland Council (Rada Regionu Highland) http://www.highland.gov.uk

Highlands and Islands Fire and Rescue Service (Straż pożarna regionu Highlands i Islands) http://www.hifrs.org

Scottish Legal Aid Board (Szkocka Rada ds. Pomocy Prawnej) http://www.slab.org.uk/

Office of Immigration Services Commissioner (OISC) ( Biuropełnomocnika ds. służb imigracyjnych) http://www.oisc.org.uk

Law Society of Scotland (Stowarzyszenie Prawne Szkocji) http://www.lawscot.org.uk/find

Electoral Commission website (Strona Komisji Wyborczej) http://www.electoralcommission.org.uk/

© 2024 Highland Wellbeing Alliance.
Project part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) within the INTERREG IIIB Northern Periphery Programme.