Highland Life logo
A great place to live, work and play


Palīdzība un konsultācijas

Informācijas un konsultatīvie centri / Highland domes dienesta punkti / Neatliekamās palīdzības dienesti / Highlands & Islands ugunsdzēsības & glābšanas dienests/ Juridiskās konsultācijas & informācija / Imigrācijas konsultācijas un informācija / Jūsu tiesības balsot/ Noderīgas Interneta adreses

Help & Advice

Palīdzība un konsultācijas

Advice and Information Centres
Konsultāciju un informācijas centri

Neatkarīgās konsultāciju organizācijas piedāvā bezmaksas, konfidenciālas un neitrālas konsultācijas par nodarbinātību, mājokļiem, labklājības pabalstiem, juridiskiem jautājumiem, imigrāciju, parādiem un patērētāju lietām. Kaut arī tās nevar ieteikt kādu konkrētu advokātu, nepieciešamības gadījumā tās var piedāvāt jums Jūs advokātu sarakstu, no kura izvēlēties. Daudziem konsultāciju centriem ir ne vien reģionālais birojs, bet tās noteiktās dienās sniedz konsultācijas arī citās pilsētās un ciematos. Klikšķiniet uz zemāk redzamajām saitēm, lai noskaidrotu darba laikus un kontaktinformāciju.

Šeit Jūs varat atrast savu vietējo CAB: www.cas.org.uk/bureaux Papildu resursi ir pieejami tiešsaistē: Advice Guide (Konsultāciju ceļvedis), ko nodrošina bezmaksas juridisko konsultāciju birojs „Citizens Advice Bureau”, kā arī Citizens Advice Scotland (bezmaksas juridisko konsultāciju birojs Skotijā „Citizens Advice Scotland”).

Equal Opportunities and Human Rights Līdztiesīgas iespējas un cilvēktiesības
Equal Opportunities Līdztiesīgas iespējas

2010. gada Līdztiesības likums ( Equality Act 2024) aizsargā Lielbritānijas iedzīvotājus pret diskrimināciju, aizskaršanu un viktimizāciju uz vecuma, invaliditātes, dzimuma maiņas, laulības un civilās partnerības, grūtniecības un maternitātes, rases, reliģijas un ticības, dzimuma un seksuālās orientācijas pamata. Tai skaitā šis likums paredz aizsardzību pret diskrimināciju darbā, izglītībā, klubos un apvienībās, kā arī pakalpojumu sniegšanā. Likums arī prasa valsts iestādēm ievērot līdztiesību visā to darbā.

Human Rights Cilvēktiesības

Cilvēktiesību likums paredz iespēju iedzīvotājiem Skotijā iesniegt savas cilvēktiesību juridiskās lietas Skotijas tiesā. Šajā likumā ir noteiktas tās tiesības, kas ietvertas Eiropas Cilvēktiesību konvencijā. Šis likums nosaka, ka valsts iestāde (tāda kā vietējā pašvaldība vai tiesa) rīkojas nelikumīgi, ja tā pieļauj darbību vai bezdarbību, kas ir pretrunā ar kādu minētajā konvencijā ietvertu tiesību.

Plašāku informāciju var iegūt no:

Līdztiesības un cilvēktiesību komisijas ( The Equality and Human Rights Commission)
http://www.equalityhumanrights.com/

Skotijas Cilvēktiesību komisijas ( Scottish Human Rights Commission)
http://scottishhumanrights.com/

Līdztiesības konsultatīvā atbalsta dienesta ( The Equality Advisory Support Service)
http://www.equalityadvisoryservice.com/

Acas (Konsultatīvā, samierināšanas un šķīrējtiesas dienesta – Advisory, Conciliation and Arbitration Service)
http://www.acas.org.uk/index.aspx?articleid=1461

Konsultāciju organizācijām
http://www.cas.org.uk/bureaux

Skotijas Brīvprātīgo organizāciju padomes (SCVO) Hailandes un Salu Līdztiesības forums ( SCVO’s Highlands & Islands Equality Forum – HIEF)

nodrošina organizācijām un kopienu grupām atbalstu, sakarus, informāciju un konsultācijas līdztiesības un cilvēktiesību jautājumos.

http://www.scvo.org.uk/about/scvo-equalities-human-rights/highlands-and-islands-equality-forum-hief/

Highland Council Service Points Hailandes domes apkalpošanas punkti

Highland Council (Hailandes dome) ir pašvaldības iestāde, kas sniedz dažādus būtiski svarīgus pakalpojumus Hailandes iedzīvotājiem, ieskaitot nodrošināšanu ar mājokļiem, izglītību, ceļu uzturēšanu, atkritumu savākšanu, brīvā laika pavadīšanas iespējas, bibliotēkas, konsultācijas finanšu lietās, atbalstu cilvēkiem ar aprūpes vajadzībām un daudz ko citu. Dome iekasē vietējo Council Tax (pašvaldības nodokli), lai apmaksātu šos pakalpojumus, un tai ir vienas pieturas konsultāciju un informācijas centri, saukti par apkalpošanas punktiem ( Service Points), kas nodrošina vietējo pieeju visiem tās dienestiem.

Emergency Services Ārkārtas dienesti

Lai saņemtu palīdzību no policijas, ugunsdzēsējiem, no neatliekamās palīdzības dienesta negadījumos un lai saņemtu ārkārtas medicīnisko aprūpi, vai Krasta apsardzes palīdzību negadījumos uz jūras, zvaniet uz 999. Visi šie dienesti nodrošina bezmaksas palīdzību katram.

Highlands and Islands Fire and Rescue Service Hailandes un Salu Ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Free Home Fire Safety Check (Bezmaksas mājas ugunsdrošības pārbaude)

Skotijas valdība, sadarbībā ar Skotijas ugunsdzēsības dienestiem, ir izstrādājusi "Don't Give Fire a Home", (“Neatdod māju ugunij”), kas ir valsts ugunsdrošības kampaņa Skotijai.

Par galveno līdzekli, lai samazinātu cilvēku bojāeju un savainojumus ugunsgrēku rezultātā, ir atzīta profilakse. Iedzīvotājiem ir jāstrādā kopā ar ugunsdzēsības dienestu, lai uzlabotu vietējo kopienu drošību. Apmeklējiet website of the Highlands and Islands Fire and Rescue (Hailandes un Salu Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta tīmekļa vietni) un klikšķiniet uz Ieteikumiem un informāciju kopienu drošībai, lai iepazītos ar 10 galvenajiem drošības punktiem, lai pasargātu savu ģimeni no uguns.

Free Home Fire Safety Check
Bezmaksas mājas ugunsdrošības pārbaude
BEZMAKSAS mājas ugunsdrošības pārbaudi mēs piedāvājam kā vienu no pasākumiem, lai nodrošinātu Jūsu drošību mājās. Šo pakalpojumu sniedz Jūsu vietējās kopienas ugunsdzēsēji.

  • Vizītes notiek tikai pēc pieteikuma
  • Visi pieteikumi tiek saskaņoti ar Jums
  • Ugunsdzēsēji, kas pie Jums ieradīsies, vienmēr būs uniformās, nosauks norunātu paroli un uzrādīs personas apliecības
  • NEIELAIDIET savās mājās nevienu bez personas apliecības

Kopējais laiks mājas ugunsdrošības pārbaudei būs atšķirīgs katrā situācijā, bet parasti tā ilgst 30-45 minūtes.

Šīs drošības pārbaudes ietvaros tiek pārbaudītas visas vietas Jūsu mājā, kurās pastāv negadījumu un ugunsgrēka risks. Mēs Jūs konsultēsim par dūmu detektoru uzstādīšanu un uzturēšanu, kā arī sniegsim Jums padomus un informāciju par to, kā nepieļaut ugunsnelaimes, tai skaitā, par risku novēršanu virtuvē, par smēķēšanas materiālu drošu aizvākšanu, par svecēm, sildītājiem, elektriskajām segām un par kaitīgu vielu riskiem.

Bez tam mēs Jums palīdzēsim sagatavot glābšanās plānu gadījumam, ja Jūsu mājās izceltos ugunsgrēks.

Lai pieteiktu BEZMAKSAS mājas ugunsdrošības pārbaudi, zvaniet mums pa tālruni 01463 227000.

Sk. šīs tīmekļa vietnes sadaļu Law and Personal Safety (Likums un personīgā drošība).

Immigration advice and information Imigrācijas konsultācijas un informācija

Registered immigration advisers (Reģistrētie imigrācijas konsultanti)

Immigration advice from Solicitors (Advokātu sniegtās imigrācijas konsultācijas)

Relocation Advisory Service (Pārcelšanās konsultatīvais dienests)

Registered immigration advisers Reģistrētie imigrācijas konsultanti

Visiem imigrācijas konsultantiem ir jābūt reģistrētiem Office of Immigration Services Commissioner (OISC) (Imigrācijas dienestu komisāra birojā (OISC)) vai arī jābūt konsultantiem kādā organizācijā, tādā kā Citizens Advice Bureaux (konsultāciju biroji „Citizens Advice Bureau”), kas ir atbrīvoti no reģistrācijas prasības.

Jebkura persona, kas sniedz imigrācijas konsultācijas un nav reģistrēta vai nav atbrīvota no reģistrācijas, izdara noziedzīgu nodarījumu. Katrai reģistrētai vai no reģistrācijas atbrīvotai konsultāciju organizācijai ir redzamā vietā jānovieto OISC izdots sertifikāts, kas norāda, ka tā atbilst OISC standartiem.

Visu reģistrēto un no reģistrācijas atbrīvoto konsultantu un konsultāciju organizāciju saraksts ir redzams OISC website (OISC tīmekļa vietnē), kur arī norādīts, kā iesniegt sūdzību par imigrācijas konsultantu, kā arī ievietota daudzās valodās pārtulkota informācija.

Immigration advice from Solicitors Advokātu sniegtās imigrācijas konsultācijas

Konsultācijas imigrācijas jautājumos var sniegt ne tikai OISC reģistrētie imigrācijas konsultanti, bet arī advokāti, kuriem jāreģistrējas Skotijas Advokātu biedrībā ( Law Society of Scotland). Šīs biedrības tīmekļa vietnē ir iespēja sameklēt imigrācijas konsultantus vistuvāk Jūsu dzīvesvietai.

Relocation Advisory Service Pārcelšanās konsultatīvais dienests

Galvenais Pārcelšanās konsultatīvā dienesta mērķis ir sniegt informāciju par praktiskiem jautājumiem – tādiem kā imigrācijas lietas – cilvēkiem, kas vēlas ierasties un dzīvot Skotijā vai tiem, kas vēlas šeit palikt.
Ja Jums ir jebkādi jautājumi, meklējiet informāciju www.talentscotland.com.

Your right to vote Jūsu tiesības balsot

Ja Jūs esat jebkuras Eiropas Savienības dalībvalsts (Austrijas, Beļģijas, Čehijas, Dānijas, Francijas, Grieķijas, Holandes, Igaunijas, Itālijas, Latvijas, Lietuvas, Luksemburgas, Nīderlandes, Polijas, Portugāles, Slovākijas, Slovēnijas, Somijas, Spānijas, Ungārijas, Vācijas, Zviedrijas) pilsonis un uzturaties AK apmēram sešus mēnešus vai ilgāk, Jūs varat reģistrēties kā vēlētājs vietējo pašvaldību, Skotijas parlamenta un Eiropas Parlamenta vēlēšanām.

Jums ir tiesības reģistrēties vietējās pašvaldības vēlētāju reģistrā jebkurā vēlēšanu apgabalā, ja attiecīgajā dienā

  • Jūs dzīvojat šajā apgabalā;
  • Jums nav ierobežota juridiskā rīcībspēja, lai balsotu (izņemot vecumu);
  • Jūs esat Britu Sadraudzības valsts pilsonis, Īrijas Republikas pilsonis vai Eiropas Savienības pilsonis ar balsošanas tiesībām; un
  • Jūs esat sasniedzis balsošanas vecumu.

Balsošanas vecums Skotijā ir 18 un vairāk gadu.

Jums nav tiesību balsot kā vēlētājam

  • vairāk nekā vienu reizi tajā pašā vēlēšanu apgabalā jebkurās pašvaldību vēlēšanās vai
  • vairāk nekā vienā vēlēšanu apgabalā parastajās vietējās pašvaldības vēlēšanās, ja ir vairāki vēlēšanu apgabali.

Ja Jūs vēl neesat reģistrējies kā vēlētājs, izdrukājiet Application to Register form (Reģistrācijas pieteikuma veidlapu), aizpildiet to un nosūtiet to Vēlēšanu reģistrācijas vadītājam ( Electoral Registration Officer) uz jebkuru adresi, kas ir noradīta veidlapas beigās.

Pēc tam, kad Jūsu vietējais Vēlēšanu reģistrācijas vadītājs būs saņēmis Jūsu Reģistrācijas pieteikumu vietējās pašvaldības un Skotijas Parlamenta vēlēšanām, Jums nosūtīs papildu veidlapu, kurā Jums būs iespēja izvēlēties, vai Jūs vēlaties balsot Eiropas Parlamenta vēlēšanās AK vai savā valstī.

Useful URLs Noderīgas saites

Citizens Advice Scotland („Citizens Advice Scotland” – bezmaksas juridiskā konsultācija Skotijā) http://www.cas.org.uk

Citizens Advice Bureau („Citizens Advice Bureau” – bezmaksas juridiskā konsultācija) http://www.cab.org.uk

Highland Advice and Information Network (Hailandes konsultāciju un informācijas tīkls) http://www.hain.org.uk/index0.htm

Advice Guide (Konsultāciju ceļvedis) http://www.adviceguide.org.uk

"Don't Give Fire a Home" (“Neatdod māju ugunij”) http://www.dontgivefireahome.com

Highland Council (Hailandes dome) http://www.highland.gov.uk

Highlands and Islands Fire and Rescue Service(Hailandes un Salu Ugunsdzēsības un glābšanas dienests) http://www.hifrs.org

Scottish Legal Aid Board(Skotijas Juridiskās palīdzības pārvalde) http://www.slab.org.uk/

Office of Immigration Services Commissioner (OISC) (Imigrācijas dienestu komisāra birojs (OISC)) http://www.oisc.org.uk

Law Society of Scotland(Skotijas Advokātu biedrība) http://www.lawscot.org.uk/

Electoral Commission website (Vēlēšanu reģistrācijas vadītājs) http://www.electoralcommission.org.uk/

© 2024 Highland Wellbeing Alliance.
Project part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) within the INTERREG IIIB Northern Periphery Programme.