Highland Life logo
A great place to live, work and play


Ģimenes notikumi

Family events

Ģimenes notikumi

Births, Deaths, Marriages and Civil Partnerships

Dzimšana, miršana, laulība un civilā partnerība

Galvenais reģistrācijas birojs ir Hailandes Arhīvu un reģistrācijas centrs ( Highland Archive and Registration Centre), Bught Road, Inverness (Invernesā)

Other Local Registration Offices:
Citi vietējie reģistrācijas biroji:

| Ardgour | Ardnamurchan | Assynt | Aviemore | Black Isle | Broadford | Clyne (Brora) |
| Dingwall and Carnoch | Dornoch | Durness | Fort Augustus | Fort William and Ballachulish | Gairloch | Glenelg | Golspie | Grantown-on-Spey and Nethybridge | Helmsdale | Inverness | Kingussie | Kinlochbervie | Kirkton and Tongue (Bettyhill) | Lairg | Lochalsh | Lochbroom and Coigach (Ullapool) | Lochcarron and Shieldaig | Nairn | Portree and Raasay | Rosskeen (Invergordon) | Small Isles | Tain | Thurso, Strathy and Mey | Wick |

Birth Registration
Dzimšanas reģistrācija

How and where do I Register a Birth?
Kā un kur es varu reģistrēt dzimšanu?

Ja bērns ir dzimis Skotijā, dzimšana ir jāreģistrē divdesmit vienas dienas laikā pie dzimšanas, miršanas un laulību reģistratora ( Registrar of Births, Deaths and Marriages). Jūs varat doties uz jebkuru reģistrācijas apgabalu ( registration district) Skotijā.

Who can Register a Birth in Scotland
Kas var reģistrēt dzimšanu Skotijā

 • Bērna tēvam vai mātei ir pienākums reģistrēt dzimšanu.
 • Ja tēvs vai māte nevar reģistrēt dzimšanu, tad viņiem (vai kādam radiniekam) ir jāsazinās ar reģistratoru, lūdzot padomu
 • Ja tēvs nav precējies ar māti, tad viņš var reģistrēt dzimšanu un tikt norādīts reģistrā kā bērna tēvs vienīgi tad, ja;
  • viņš paraksta reģistru kopā ar māti;
  • viņš un māte paraksta deklarācijas (tās var saņemt no reģistratora), ka viņš ir tēvs; vai
  • tiesa atzīst, ka viņš ir tēvs, un māte reģistrē dzimšanu.
 • Ar informāciju par to, kam ir vecāka pienākumi un tiesības attiecībā pret bērnu, var iepazīties Skotijas valdības publikācijā “Ģimenes lietas: ģimenes likumdošana un jaunieši Skotijā” (Family Matters: family law and young people in Scotland).

What Documents do I take to the Registrar?
Kādus dokumentus man jāņem līdzi, ejot pie reģistratora?

 • slimnīcas izdoto dzimšanas karti ( birth card), kurā norādīts bērna dzimšanas datums un laiks;
 • vecāku laulības apliecību (ja viņi ir precējušies viens ar otru). Reģistrācija tomēr var notikt, ja abi minētie dokumenti nav pieejami.

Documents Issued by the Registrar at the time of Birth Registration
Reģistratora izdotie dokumenti dzimšanas reģistrācijas laikā

 • Saīsinātā dzimšanas apliecība, kurā norādīts bērna vārds un uzvārds, dzimšanas datums un vieta (bez maksas),
 • Veidlapa EC58, kurā norādīts bērna valsts veselības dienesta numurs ( National Health Service Number), kas jāiesniedz ģimenes ārstam.
 • Var saņemt pilnu dzimšanas apliecību, bet par to jāmaksā. Tajā ir sniegtas ziņas par vecākiem.

Re-registration of a Birth
Dzimšanas pārreģistrācija

Pārreģistrācija var notikt vēlāk, lai papildinātu ziņas par vecākiem vai lai ierakstītu ziņas par vecāku laulību, ja laulības notikušas pēc dzimšanas.
Pārreģistrāciju var veikt jebkurā reģistrācijas birojā Skotijā; noteiktos apstākļos ir nepieciešama ģenerālreģistratora rakstiska atļauja.
Visi jautājumi ir jāadresē vietējam reģistrācijas birojam, lai nodrošinātu precīzas informācijas sniegšanu atbilstoši apstākļiem.

Marriage and Civil Partnership in the Highlands
Laulība un civilā partnerība Hailandē

Religious Marriage Ceremony
Reliģiskā laulību ceremonija

Reliģiskā laulību ceremonija (kas ietver arī citas ticību sistēmas) var notikt jebkurā vietā, un to var veikt tikai mācītājs, garīdznieks, priesteris, draudzes vadītājs vai jebkura cita persona, kam ir tiesības to darīt saskaņā ar 1977. gada Laulību (Skotijas) likumu ( The Marriage (Scotland) Act 1977).
Papildus konsultācijai ar ceremonijas vadītāju pārim ir jāsazinās arī ar reģistratoru.

Civil Marriage and Civil Partnership Ceremony
Civilās laulības un civilās partnerības ceremonija

Civilās laulības ir nereliģiska ceremonija, ko veic reģistrators. Tā var ietvert mūziku, personīgos zvērestus, lasījumus u.c., un reģistrators ļoti labprāt pārrunās to ar Jums. Civilā partnerība ir juridisks veids, lai oficiāli noformētu viendzimuma attiecības un iegūtu tās pašas tiesības, kas ir laulātajiem pāriem. To ir iespējams noslēgt kopš 2024. gada 5. decembra.

Tiesības, ko Jūs iegūstat, ietver:

 • attiecību atzīšanu mantošanai un īpašuma tiesību pārejai
 • algas un pensijas piemaksas
 • sociālās nodrošināšanas un nodokļu nosacījumus
 • izņēmuma tiesības neliecināt tiesā pret savu partneri
 • attiecību atzīšanu imigrācijas un pilsonības nolūkos
 • aizsardzību pret vardarbību mājās
 • atzīšanu par tuvāko radinieku
 • pienākumu uzturēt Jūsu partneri un bērnus, ja tādi ir

Kopā dzīvojošiem viendzimuma partneriem, kas nereģistrē civilo partnerību, ir ierobežotāka tiesiskā aizsardzība un pienākumi.

Lai iegūtu vairāk informācijas par dažādiem civilās partnerības aspektiem, sk. Civil Partnership in Scotland (Civilā partnerība Skotijā).

Ceremonies may be conducted in:
Ceremonijas var tikt veiktas:

Lai saņemtu sākotnējo informāciju, sazinieties ar

Inverness.registrars@highland.gov.uk
Izobelu Makkīlagu ( Isobel MacKellaig) ( Fort William Registration Office (Fortviljamas reģistrācijas birojs) )
Megu Gilīzu ( Meg Gillies) ( Portree Registration Office (Portrī reģistrācijas birojs) )

Jūs varat iegūt vairāk informācijas arī Highland Council website (Hailandes domes tīmekļa vietnē)

Preliminaries to Marriage in Scotland
Sagatavošanās laulībām Skotijā

Līgavai un līgavainim katram ir jāaizpilda laulību paziņojums (Veidlapa M10) un jāiesniedz šie paziņojumi reģistratoram. Šīs veidlapas var saņemt vai arī tās var tikt nosūtītas no jebkura reģistrācijas biroja Skotijā. Bez tam laulību paziņojuma veidlapas var apskatīt un izdrukāt kopā ar paskaidrojošām piezīmēm General Register Office for Scotland (Skotijas galvenā reģistrācijas biroja) tīmekļa vietnē.

Minimālais termiņš laulību paziņojuma veidlapas iesniegšanai ir 15 dienas pirms Jūsu laulību datuma. Maksimālais termiņš ir trīs mēneši. Tomēr ir ieteicams nodot atpakaļ aizpildītās laulību paziņojuma veidlapas tā apgabala reģistrācijas birojā, kurā Jums paredzētas laulības, apmēram četras līdz sešas nedēļas pirms šī datuma. Iesniedzot laulību paziņojuma veidlapas, tām jāpievieno:

 • attiecīgā nodeva (sk. 'Current Documents' (“Aktuālie dokumenti”) )
 • Jūsu dzimšanas apliecības
 • ja Jūs iepriekš esat bijis/usi precējies/usies, un laulība vai civilā partnerība ir tikusi šķirta vai atzīta par neesošu ( annulled) – tiesas spriedums par laulības šķiršanu vai neesamību vai tā apliecināta kopija. Spriedumam par laulības šķiršanu, ja tas pieņemts ārpus Skotijas, ir jābūt spēkā stājušamies – spriedums bez atzīmes par spēkā stāšanos netiek pieņemts.
 • ja Jūsu laulātais/ā vai civilpartneris/e ir miris/usi – Jūsu bijušā laulātā/s vai civilpartnera/es miršanas apliecība.
 • ja Jūsu pastāvīgā dzīvesvieta ir citā valstī, ārpus Apvienotās Karalistes – kompetentas iestādes izdota izziņa par to, ka nav šķēršļu laulības noslēgšanai, kas apstiprina, ka Jūs varat precēties.
 • ja jebkurš no šiem dokumentiem ir kādā citā valodā, nevis angliski, tad jāiesniedz arī apliecināts tulkojums angļu valodā.
 • papildu informācija, ieskaitot ziņas par lieciniekiem

Nevilcinieties ar paziņojuma iesniegšanu tikai tāpēc, ka Jūs gaidāt kāda augšminētā dokumenta saņemšanu. Šie dokumenti var tikt iesniegti vēlāk, tomēr ir būtiski svarīgi, lai tie tiktu nodoti reģistratoram pirms laulībām.

Visiem dokumentiem ir jābūt apliecinātiem (fotokopijas netiek pieņemtas), un visi dokumenti – izņemot izziņa par to, ka nav šķēršļu laulības noslēgšanai – tiks atdoti Jums atpakaļ. Parasti šīs veidlapas, dokumenti un nodevas jāiesniedz reģistratoram personīgi, tomēr ir iespējams vienoties par nosūtīšanu pa pastu.

Jūs varat atrast vairāk informācijas brošūrā Marriage in Scotland (Laulības Skotijā) (RM1), kura ir pievienota laulību paziņojuma veidlapai (to var saņemt jebkurā reģistratora birojā Skotijā) vai arī General Register Office (Scotland) (Skotijas galvenā reģistrācijas biroja) tīmekļa vietnē. Ja Jums ir nepieciešama papildu informācija vai arī paskaidrojumi par to, kas Jums jādara, lūdzu sazinieties ar attiecīgo reģistratoru.

Registering a Death
Miršanas reģistrācija

Miršanu var reģistrēt:

 • jebkurš mirušā/s radinieks vai
 • jebkura persona, kas ir bijusi klāt personas miršanas laikā, vai
 • mirušā/s testamenta izpildītājs vai cits juridiskais pārstāvis/e, vai
 • tā īpašuma iedzīvotājs, kur persona mirusi, vai arī – ja tādas personas nav –
 • jebkurš cits, kam ir zināma reģistrējamā informācija.

What to do when someone dies (checklists)
Ko darīt, ja kāds nomirst (uzskaitījums)

Pirms Jūs sākat, būtu noderīgi, ja Jums pie rokas būtu šāda informācija par mirušo personu:

 • valsts apdrošināšanas numurs ( National Insurance number)
 • NHS numurs
 • dzimšanas datums un vieta
 • laulības vai civilās partnerības noslēgšanas datums (ja ir)
 • nodokļu atsauces numurs ( tax reference number)

Documents and information needed when someone dies (Dokumenti un informācija, kas nepieciešami, ja kāds ir miris)

Find out about wills and probate (Uzziniet par testamentu un mantojuma pārvaldīšanu (probate))

What to do in the first five days
Ko darīt pirmajās piecās dienās

Ir dažas lietas, kas jāizdara drīz pēc nāves. Daudzos gadījumos iesaistītā slimnīca vai GP (vispārējās prakses ārsts) sniegs padomus sakarā ar šīm darbībām:

 • jāpaziņo ģimenes GP
 • jāreģistrē miršana reģistrācijas birojā
 • jāatrod testaments – tā eksemplārs varētu būt pie mirušās personas advokāta, ja Jūs to nevarat atrast
 • jāsāk kārtot apbedīšana - Jums jāpārbauda testamentā, vai nav kādas īpašas vēlēšanās par to
 • ja nepieciešams, jāaizpilda veidlapa BD8, ko Jums izsniedz miršanas reģistrācijas laikā, un jānosūta tā uz vietējo „Jobcentre Plus” (darbā iekārtošanas un pabalstu biroju) vai sociālās nodrošināšanas nodaļu ( Social Security)
 • ja mirusī persona ir saņēmusi kādus pabalstus vai nodokļu kredītus, paziņojiet par miršanu iestādēm, kas veica šos maksājumus – ja Jūs nevarat atrast attiecīgo saraksti, izmantojiet zemāk norādītās saites uz nodokļu kredīta palīdzības tālruni un „Jobcentre Plus”

Registering a death (Miršanas reģistrēšana)

Arranging a funeral (Apbedīšanas sagatavošana)

If there is a will
Ja ir testaments

Sazinieties ar testamenta izpildītāju, ja tas neesat Jūs (tas parasti ir norādīts testamentā, lai nokārtotu mirušā/s lietas), lai viņš/viņa varētu sākt mantojuma pārvaldīšanas apstiprināšanas procesu

If there is no will
Ja testamenta nav

Izlemiet, kas pieteiksies par mirušā/s lietu kārtotāju, sazinieties ar mantojumu pārvaldīšanas reģistru ( Probate Registry), lai saņemtu “pārvaldīšanas pilnvarojumu” ( letters of administration).

What to do if there is no will (Ko darīt, ja testamenta nav)

What is probate? (Kas ir mantojuma pārvaldīšana ( probate)?)

Applying for probate (Pieteikšanās mantojuma pārvaldīšanai)

Who else to contact
Ar ko vēl sazināties

Jums ir ne tikai jāinformē mirušajam/ai tuvi cilvēki, bet daudzos gadījumos arī jāslēdz konti, jāatceļ vai jāgroza apdrošināšanas ziņas, abonenti, līgumi, maksājumi vai tiešie debeti.

Šeit ir veicamo uzdevumu uzskaitījums – vienkārši izsvītrojiet tos, kas neattiecas:

 • radinieki un draugi
 • darba devējs
 • skola
 • advokāts/grāmatvedis

Government organisations
Valsts iestādes

 • attiecīgais nodokļu birojs
 • valsts apdrošināšanas ( National Insurance) iemaksu birojs, ja persona bijusi pašnodarbinātā (lai atceltu maksājumus)
 • bērnu pabalstu birojs ( Child Benefit office) (vēlākais astoņu nedēļu laikā)
 • nodokļu kredītu birojs ( Tax Credit office)
 • vietējā pašvaldība – ja mirušais/sī maksāja pašvaldības nodokli ( council tax), ja viņam/ai bija zilā emblēma ( blue badge) invalīdu stāvvietām vai arī ja viņš/a saņēma palīdzību no sociālajiem dienestiem, izmantoja dienas aprūpi vai citus pakalpojumus
 • AK Identitātes un pasu dienests ( UK Identity and Passport Service), lai nosūtītu atpakaļ un anulētu pasi
 • DVLA, lai nodotu vadītāja apliecību, ja tāda ir, atsauktu automobiļa nodokli ( car tax) vai nodotu automobiļa reģistrācijas dokumentus/mainītu īpašnieku

What to do about tax and benefits after a death (Ko darīt ar nodokļiem un pabalstiem pēc personas nāves)

Returning a deceased person's passport (Mirušas personas pases nodošana)

Financial organisations
Finanšu organizācijas

 • vispārējās apdrošināšanas sabiedrības – iedzīves, automobiļa, ceļojumu, medicīniskā u.c. apdrošināšana
 • jebkura cita sabiedrība, ar kuru mirušajam/ai varētu būt bijuši īres/nomas, īres/nomas ar izpirkumu vai aizdevuma līgumi
 • ja mirušais/sī bija pirmā apdrošināšanas polisē nosauktā persona, sazinieties cik ātri vien iespējams, lai nodrošinātu, ka Jūsu apdrošināšana paliek spēkā
 • pensijas izmaksātāji/dzīvības apdrošināšanas sabiedrības
 • bankas un krājaizdevu sabiedrības ( building societies)
 • hipotēkas nodrošinātājs
 • īres/nomas ar izpirkumu vai aizdevēju sabiedrības
 • kredītkaršu izsniedzēji/veikalu kartes

Utilities and household contacts
Komunālo pakalpojumu un ar mājsaimniecību saistītās organizācijas

 • mājas saimnieks ( landlord) vai vietējā pašvaldība – ja mirušais/sī īrēja īpašumu
 • jebkādas privātas organizācijas/aģentūras, kas sniedza kādu palīdzību
 • komunālo pakalpojumu sniedzēji, ja konti bija uz mirušā/ās vārdu
 • Royal Mail, ja nepieciešams pāradresēt pastu
 • TV/interneta sabiedrības, kuru abonents bija mirušais/sī

Royal Mail redirection service (“Royal Mail” pasta pāradresācijas dienests)

Other useful contacts
Citi noderīgi kontakti

 • Tuvinieku zaudējuma reģistrs ( Bereavement Register) un Mirušo preferences dienests ( Deceased Preference Service), lai dzēstu mirušā/s vārdu un uzvārdu no vēstuļu nosūtīšanas sarakstiem un datu bāzēm
 • klubi, arodbiedrības, apvienības ar sezonas dalību, lai pieteiktu atsaukumus un naudas atmaksu
 • baznīca/pastāvīgā lūgšanu vieta
 • sociālās grupas, kurām mirušais/sī piederēja
 • zobārsts
 • kreditori – visi, kam mirušais/sī bija parādā naudu
 • debitori – visi, kas bija mirušajam parādā naudu

Register with the Bereavement Register (Reģistrēšanās Tuvinieku zaudējuma reģistrā)

Deceased Preference Service (Mirušo preferences dienests)

Benefits and financial help
Pabalsti un finansiālā palīdzība

Iespējams, ka Jūs varat pieteikties noteiktiem pabalstiem un vienreizējiem maksājumiem, ja Jūs dzīvojāt kopā ar nelaiķi vai bijāt viņa/s apgādībā. Šiem pieteikumiem ir noteikti termiņi, tāpēc sazinieties ar „Jobcentre Plus” biroju cik ātri vien iespējams, lai to noskaidrotu.

 • sazināties ar „Jobcentre Plus”
 • iesniegt pieteikumu tuvinieka zaudējuma pabalstam ( Bereavement Allowance)
 • iesniegt pieteikumu pabalstam vecākiem, kas zaudējuši laulāto vai civilpartneri ( Widowed Parent’s Allowance)
 • iesniegt pieteikumu tuvinieka zaudējuma maksājumam ( Bereavement Payment)
 • iesniegt pieteikumu apbedīšanas maksājumam ( Funeral Payment)
 • pārbaudiet esošos pabalstus un nodokļu kredītus

Find your local Jobcentre Plus office (Atrodiet savu vietējo Jobcentre Plus biroju)

Bereavement Allowance (Tuvinieku zaudējuma pabalsts)

Widowed Parent's Allowance (Pabalsts vecākiem, kas zaudējuši laulāto vai civilpartneri)

Bereavement Payment (Tuvinieka zaudējuma maksājums)

Funeral Payments (Apbedīšanas maksājumi)

Making a new will
Jauna testamenta sastādīšana

Pārdzīvojušajiem mirušā/s radiniekiem un draugiem varētu būt nepieciešams sastādīt jaunus testamentus. Ir svarīgi to noskaidrot pie advokāta.

Making a will (Testamenta sastādīšana)

Bereavement – counselling and support
Tuvinieka zaudēšana – konfidenciāla konsultācija un atbalsts

Katrs pārdzīvo tuvinieka zaudējumu savādāk. Ja Jums vai kādam, ko Jūs pazīstat, ir nepieciešama konfidenciāla konsultācija vai atbalsts, vaicājiet par to savam ģimenes ārstam vai sazinieties ar kādu organizāciju – tādu kā Cruse Bereavement Care („Cruse Bereavement Care” – organizācija palīdzībai tuviniekus zaudējušiem)

Local Regional Information Cruse Bereavement Care
Cruse Bereavement Carevietējā un reģionālā informācija

Fortviljamā ( Fort William )

E-pasts:

lochaber@crusescotland.org.uk

Invernesā ( Inverness )

E-pasts:

inverness@crusescotland.org.uk

Morejā ( Moray )

E-pasts:

moray@crusescotland.org.uk

Print out and keep the checklist handy (PDF) ( Izdrukājiet un turiet uzskaitījumu pie rokas (PDF))

Cita svarīga informācija par to, ko darīt, ja kāds nomirst, ir atrodama zemāk

Useful URLs
Noderīgas saites

© 2024 Highland Wellbeing Alliance.
Project part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) within the INTERREG IIIB Northern Periphery Programme.